SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

Naslovna

Mišljenje na Prijedlog Zakona

Broj: 598/24

Sarajevo, 27.02.2024. godine

MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO

n/r Muminović-Hota Naidi, ministrici

PREDMET: Mišljenje na Prijedlog Zakona, dostavlja se.

Veza Vaš akt broj: 11-05/2-34-22650-57/24/22 od 26.02.2024. godine

Poštovana,

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor SSOOiO Kantona Sarajevo zaprimio je Vaš dopis broj: 11-05/2-34-22650-57/24/22 od 26.02.2024. godine kojim tražite naše mišljenje na prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo. Uz uvažavanje našeg mišljenja i primjedbi uz konkretne prijedloge za izmjene i dopune teksta predloženog Zakona koje Vam dostavljamo u nastavku ovog dopisa, Sindikat će dati svoju punu podršku donošenju Zakona i javno to obznaniti. Dostavljamo Vam naše mišljenje i primjedbe uz konkretne prijedloge za izmjene i dopune teksta predloženog Zakona, a kako slijedi:

 1. U članu 28. dodati novi stav koji glasi:

„(7) Škola je obavezna da u toku školske godine, u obimu od najmanje 90% realizira nastavni plan i program/predmetni kurikulum".“

Obrazloženje: interes učenika, osiguranje realizacije nastavnog plana i programa.

2. U članu 44. u stavu (8) broj: „36“ se mijenja brojem: „34“ a broj: „34“ se mijenja brojem: „32“.

Obrazloženje: interesu učenika, priprema za eksternu maturu i upis u srednju školu.

3. U članu 45. u stavu (2) riječi: „radni i nenastavni“ mijenja riječ: „neradni“.

Obrazloženje: promocija važnosti struke.

4. U članu 47. u stavu (2) riječi: "45 minuta" mijenjaju se riječima: "u pravilu 45 minuta", riječi: "40 minuta" mijenjaju se i glase: "u pravilu 40 minuta". Alternativna izmjena je da se definiše kao u članu 47. stav (6).

Obrazloženje: autonomija nastavnika, interes učenika i reforma obrazovanja.

U stavu (7) riječi: "20 časova" mijenjaju se riječima: "15 časova".

U stavu (8) riječi: "25 časova" mijenjaju se riječima: "20 časova“.

U stavu (9) riječi: "30 časova" mijenjaju se riječima: "25 časova".

Obrazloženje: reforma obrazovanja, interes učenika, uvođenje izborne nastave.

U stavu (10) riječi: "jedan čas više" mijenjaju se riječima: "dva časa više". Obrazloženje: organizacija rada škole, izrada rasporeda časova.

U stavu (12) dodati u zagradi: "terenska nastava, sportske i kulturne aktivnosti, vanškolske aktivnosti, društveno-koristan rad, volontiranje).

Obrazloženje: interes učenika i poticanje rada sa učenicima van učionice.

5. U članu 56. u stavu (2) riječi: "nastanka promjene" mijenjaju se riječima: "dostavljanja podataka školi".

Obrazloženje: neodgovornost onih koji dostavljaju podatke.

6. U članu 97. riječi: "Profil i stručnu spremu nastavnika" mijenjaju se riječima: "Broj nastavnika, profil i stručnu spremu nastavnika kao i poslove koje obavljaju u školi".

Obrazloženje: jednoobrazno rješenje kao u stavu (2) člana 97.

7. U članu 106. u stavu (10) na kraju rečenice dodati riječi: "uz konsultacije sa Sindikatom".

Obrazloženje: izbjegavanje nesporazuma u socijalnom dijalogu.

U stavu (16) riječ: „besplatno“ se mijenja riječima: „plaća se u skladu sa posebnom odlukom Vlade“.

Obrazloženje: neravnopravnost u odnosu na druge organe upravljanja u javnim ustanovama i preduzećima, dobrovoljan i besplatan rad u organu upravljanja generira lične interese i korupciju.

8. U članu 135. brisati stav (5).

St. (6) do (9) trebaju biti prenumerisani shodno brisanju stava (5).

Obrazloženje: Broj nastavnika, profil i stručna sprema shodno članu 97. trebaju biti definisani posebnim aktom koji donosi Ministarstvo na prijedlog Instituta a koji treba da bude donesen što prije a shodno stanju na tržištu rada na kojem nedostaje veliki broj nastavnika. Definisanje ove tematike kroz više odredbi Zakona je nepotrebno (čl. 97., 135., 137. i td.) i stvorit će probleme u primjeni.

U stavu (6) riječi: "u stavu (5) tačka b) ovog člana" mijenjaju se riječima: "važećim zakonskim propisima".

Obrazloženje: kao u primjedbama na član 97. stav (1), član 135. stav (5) i član 137. stav (1).

U stavu (9) riječ: "može" se briše a riječ: "provoditi" mijenja sa riječi: "provodi".

Obrazloženje: smanjenje troškova, primarna djelatnost škola je odgojno-obrazovna.

9.  U članu 137. brisati stav (1).

Obrazloženje: kolizija sa članom 97. stav (1) i članom 101. stav (1), pribavljanje diploma bez znanja i na fakultetima sumnjivog rejtinga, punjenje budžeta fakulteta a pražnjenje budžeta KS i radnika, svrsishodnost jer se radi o radnicima sa višegodišnjim iskustvom sa položenim stručnim ispitom i ostvarenim rezultatima u radu, nedostatak nastavnika na tržištu rada, demotivacija radnika, koji su često bili mentori mlađim kolegama, podizanje kvaliteta, ako je cilj, može se postići na druge načine, izazivanje nezadovoljstva jedne grupe nastavnika koje može dovesti do solidarnosti u školama i socijalnim nemirima, a u konačnici i dovesti do štrajka.

*propisom utvrditi da lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom spremom, zatečena na poslovima nastavnika u radnopravnom statusu na neodređeno vrijeme na dan stupanja na snagu ovog zakona, mogu nastaviti rad na tim poslovima.

10. U članu 139. u stavu (1) brišu se riječi: "školskih odbora i" i brišu se riječi: "članove školskih odbora".

Obrazloženje: kao u primjedbi na član 106. stav (12).

  Srdačan pozdrav, 

     PREDSJEDNIK

                                                                                                           Saudin Sivro

Dostaviti:

1.Naslovu,

2.Dopredsjednici i članovima Kantonalnog odbora,

3.Sindikalnim povjerenicima,

4.Čičić Davoru, predsjedniku Kluba zastupnika  Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine-SDP BiH,

5.Zuhrić Albinu, predsjedniku Kluba zastupnika Demokratske fronte,

6.Vreto Elvisu, predsjedniku Kluba zastupnika Naroda i pravde,

7.Bandić Muameru, predsjedniku Kluba zastupnika SBIH,

8.Bešlija Vildani, predsjednici Kluba zastupnika Naše stranke,

9.Dević Mahiru, predsjedniku Kluba zastupnika SDA,

10. Lemezan Redži, predsjedniku Kluba zastupnika Samostalni zastupnici Hodžić Lemezan-ZNG,

11. www.ssooioks.com,

12. a/a.

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version