SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

Naslovna

Da li se poštuje Pravilnik?

29.1.2010.

DOPIS DIREKTORIMA U VEZI SA POŠTIVANJEM PRAVILNIKA

21.1.2010. godine resorni ministar uputio je dopis svim direktorima osnovnih i srednjih škola u kojem se, između ostalog, traži detaljan izvještaj u vezi sa provedenim konkursima, počevši od IX 2009. U istoimenom dopisu zatraženo je da se do daljnjeg obustavi prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme.

 


 

21. januar 2010. godine

 AKTIVNOSTI U VEZI SA PRIMJENOM PRAVILNIKA

Sa ciljem kvalitetne primjene Pravilnik, resorni Ministar je dao instrukciju direktorima škola da se, u skladu sa Pravilnikom, formiraju rang-liste škola koje se odnose na zaposlenike za čijim je radnim angažmanom prestala potreba.

Rok za dostavljanje rang-liste u resorno ministarstvo je 15.2.2010. godine.

Primjena Pravilnika propisana je da se provede na sljedeći način, odnosno poštujući sljedeće članove Pravilnika:

 

Član 3.

(Rang-liste) 

S ciljem kvalitetne primjene ovog pravilnika definiše se procedura utvrđivanja rang-lista zaposlenika u slučaju prestanka potrebe za njihovim radnim angažovanjem i to:

a) rang-lista škole i

b) rang-lista Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

 

Član 4.

(Rang -lista škole) 

 1. Ako u školi dođe do smanjenja obima posla (smanjenje broja učenika, odjeljenja, fonda nastavnih sati, primjena novih pedagoških standarda i normativa, organizacijske promjene izazvane reformom obrazovanja, mreža škola, novi način obavljanja administrativnih i finansijskih poslova i sl.) i po tom osnovu prestane potreba za određenim brojem zaposlenika, svi zaposlenici koji su primljeni u radni odnos na neodređeno radno vrijeme, a koji obavljaju isti posao, podliježu bodovanju.
 2. Rang-lista zaposlenika škole sadrži posebne rang-liste formirane za zaposlenike koji obavljaju isti posao.
 3. Zaposlenik koji ima najmanje bodova na svakoj od posebnih rang-lista, u skladu sa članom 2. ovog pravilnika, proglašava se zaposlenikom koji je djelimično ili potpuno bez radnih zadataka. 

Član 5.

(Školska komisija za bodovanje) 

 1. Škola je obavezna, prije utvrđivanja prestanka potrebe za radom zaposlenika, preispitati postojeću organizaciju rada škole i sagledati mogućnost angažovanja zaposlenika na druge poslove za koje ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
 2. Školski odbor, na prijedlog sindikalne podružnice/organizacije, na nivou škole imenuje petočlanu Komisiju za evidentiranje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba (u daljem tekstu: Komisija škole).
 3.  Komisiju škole čine pedagog ili pomoćnik direktora škole, sekretar škole, povjerenik sindikalne podružnice/organizacije u školi i dva člana nastavničkog vijeća.
 4. Mandat Komisije škole traje dvije školske godine.
 5. Komisija škole obavezno, na konstituirajućoj sjednici, donosi poslovnik o radu.
 6. O radu Komisije vodi se zapisnik.
 7. Na osnovu navedenog Pravilnika, komisija škole je obavezna, u saradnji sa direktorom i stručnim službama škole, izraditi preliminarnu rang-listu (nacrt rang-liste) koju oglašava sa naznakom za rok žalbe u trajanju od pet dana, a koju takođe proslijeđuje Školskom odboru i sindikalnoj podružnici/organizaciji.
 8. Školski odbor je obavezan u roku osam dana po isteku žalbenog roka razmotriti eventualne prigovore i utvrditi konačnu rang-listu. 

Član 6.

(Prednost na rang-listi) 

 1. Ako prilikom bodovanja dva ili više zaposlenika imaju isti broj bodova prema ovom Pravilniku, prednost da ostane  u radnom odnosu ima zaposlenik koji ima više bodova po osnovu Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, br: 33/04 i 56/05), Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine FBiH“, br: 70/05 i 61/06), Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, br: 61/06) i Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH  („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 2/02, 28/03 i 15/05).
 2. U slučaju da zaposlenici i po osnovu uslova iz stava (1) imaju isti broj bodova, prednost da ostane u radnom odnosu ima zaposlenik koji ima više bodova po osnovu kvaliteta rada, a ako i po tom osnovu zaposlenici imaju isti broj bodova, prednost da ostane u radnom odnosu ima zaposlenik s više bodova po osnovu radnog staža u sadašnjoj školi, a ako i po tom osnovu zaposlenici imaju isti broj bodova, prednost da ostane u radnom odnosu ima zaposlenik s više bodova po osnovu socijalnog i zdravstvenog stanja zaposlenika. 

Član 7.

(Donošnje odluka)

 1. Školski odbor  donosi Odluku o utvrđivanju konačne rang-liste o zaposlenicima koji su ostali djelimično ili potpuno bez radnih zadataka na početku svake školske godine.
 2. Odluka iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži pouku o pravima i načinu njihovog ostvarivanja i ista se dostavlja tom zaposleniku.
 3. Zaposlenik sa odlukom iz stava (2) ovog člana, može uložiti prigovor Školskom odboru u roku od osam dana od dana prijema odluke iz stava (2) ovog člana.
 4. Prigovor se prilaže u pisanoj formi.
 5. Školski odbor je obavezan donijeti odluku o prigovoru u roku od osam dana od prijema istog i isti dostaviti podnosiocu prigovora.
 6. Odluka Školskog odbora je konačna. 

Član 8.

(Dostavljanje podataka)

 1. Po utvrđivanju konačne rang-liste škole i donošenja Odluke o zaposlenicima za čijim radom je prestala potreba, od strane Školskog odbora, direktor škole je obavezan Ministarstvu dostaviti podatke o zaposlenicima za čijim radom je prestala potreba, kao i za kadrovskim potrebama za narednu školsku godinu, najkasnije do 30.06. tekuće godine.
 2. Pored obaveze iz stava (1) ovog člana, direktor škole je obavezan dostavljati kadrovske potrebe kontinuirano tokom cijele školske godine ukoliko se za to ukaže potreba i na osnovu toga, primjenom ovog pravilnika, obavezan je vršiti prijem zaposlenika koji se nalaze na listi koju vodi Ministarstvo.
 3. Podaci se dostavljaju Ministarstvu na jedinstvenom obrascu čiji sadržaj propisuje Ministarstvo. 

19. januar 2010. godine

 PRAVILNIK OBJAVLJEN U SLUŽBENIM NOVINAMA KANTONA SARAJEVO

Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez posla i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u školama objavljen je u Službenim novinama Kantona Sarajevo (broj 34/09, 10. decembra 2009. godine) a na snagu je stupio 11. decembra 2009. godine.

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version