SSOOIOKS

Switch to desktop Register Login

KONKURSI

Javne predškolske ustanove i osnovne škole na području Kantona Sarajevo imaju obavezu da, u skladu sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/17), članom 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17) i čl. 11-15. Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 4/18), ispune određene preduslove za pokretanje postupka prijema u radni odnos radnika putem javnog konkursa, a jedan od njih je da, osim zakonom utvrđenih načina objavljivanja javnih konkursa, direktor ustanove je istovremeno obavezan tekst javnog konkursa dostaviti Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo radi objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva uz obaveznu naznaku datuma isteka roka za prijavu na javni konkurs.

Javne konkurse za radna mjesta u javnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Kantona Sarajevo možete pronaći na službenoj internet stranici Ministarstva http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi kao i na http://www.job.ba/ .


Informacije o svim javnim konkursima koji se objavljuju širom BiH, možete pronaći na:

www.konkursi.bih5.net 


 A R H I V A   K O N K U R S A


 - Osnovna škola "Džemaludin Čaušević" (krajnji rok prijave 26.10.2012. g.)

Željeznički školski centar

Deveta osnovna škola (krajnji rok prijave 18.10.2012.g.)

Osnovna škola "Velešićki heroji" (objavljeno 05.10.2012. g.)

 

Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije(objavljeno 29.09.2012. g)

Gimnazija Obala (objavljeno 27.09.2012. god.)

Prva gimnazija (objavljeno 26.09.2012. godine)

Gimnazija Dobrinja

Srednja muzička škola (objavljeno 13.09.2012. g.)

Treća osnovna škola (Izmjena javnog konkursa 25.09.2012. g)

 

 

 - Srednja muzička škola (objavljeno 13.09.2012. g.)

Treća osnovna škola

Osma osnovna škola "Amer Ćenanović" (objavljeno 01.09.2012. g)

 - OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" (objavljeno 31.08.2012. g.)

 

OŠ "Hrasno" (objavljeno 28.08.2012. g

OŠ "Mirsad Prnjavorac" (objavljeno 27.08.2012. g)

OŠ "Vrhbosna" (objavljeno 25.08.2012. g)

Peta gimnazija (objavljeno 25.08.2012. god.)

-OŠ "Safvet-beg Bašagić" (objavljeno 25.08.2012. g)

- OŠ "Meša Selimović"  - Poništenje konkursa (objavljeno 25.08.2012. g)

OŠ "Malta"  - Ispravka teksta konkursa (objavljeno 25.08.2012. g)

-  OŠ "Čengić Vila I"(objavljeno 25.08.2012. g)

OŠ "Saburina" (objavljeno 24.08.2012. g)

 - Centar za slijepu i slabovidnu djecu (objavljeno 23.08.2012. g)

Srednja medicinska škola Bjelave (objavljeno 23.08.2012. g)

 - OŠ "Grbavica 2" (objavljeno 23.08.2012. g)

OŠ "Osman Nuri Hadžić" (objavljeno 23.08.2012. g)

OŠ "Alija Nametak" (objavljeno 22.08.2012. g)

OŠ "Meša Selimović" (objavljeno 20.08.2012. g)

OŠ "Nafija Sarajlić" (objavljeno 20.08.2012. g)

OŠ "Edhem Mulabdić" (objavljeno 20.08.2012. g)

Druga osnovna škola (objavljeno 18.08.2012. g)

OŠ "Aleksa Šantić" (objavljeno 18.08.2012. g)

- OŠ "Hašim Spahić"  - Konkurs za uposlenike  - Konkurs za direktora/icu (objavljeno 18.08.2012. g)

- Deseta osnovna škola  - Konkurs za uposlenike  - Konkurs za direktora/icu (objavljeno 18.08.2012. g)

 - OŠ "Srednje" (objavljeno 18.08.2012. g)

OŠ "6. mart" (objavljeno 18.08.2012. g)

OŠ "Zaim Kolar" (objavljeno 18.08.2012. g)

OŠ "Hasan Kaimija" (objavljeno 18.08.2012. g)

Sedma osnovna škola (objavljeno 17.08.2012. g)

Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn (objavljeno 17.08.2012. g)

 

Srednja trgovačka škola (objavljeno 17.08.2012. g)

OŠ "Vladislav Skarić" (objavljeno 17.08.2012. g )

Šesta osnovna škola (objavljeno 17.08.2012. g)

OŠ "Porodice ef. Ramić" (objavljeno 17.08.2012.g)

OŠ "Čengić Vila I" (objavljeno 17.08.2012. g)

Srednja mašinska tehnička škola (objavljeno 16.08.2012. g)

OŠ "Džemaludin Čaušević" (objavljeno 16.08.2012. g)

 - OŠ "Velešićki heroji" (objavljeno 16.08.2012. g)

Peta osnovna škola (objavljeno 16.08.2012. g)

Srednja škola primijenjenih umjetnosti (objavljeno 16.08.2012. g)

OŠ "Kovačići" (objavljeno 16.08.2012. g)

Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje (objavljeno 16.08.2012.) 

OŠ "Fatima Gunić" (objavljeno 16.08.2012. g)

Prva bošnjačka gimnazija (objavljeno 16.08.2012. g)

Prva osnovna škola (objavljeno 16.08.2012. g)

 - Osnovna muzička škola Ilidža (objavljeno 15.08.2012. g)

Željeznički školski centar (objavljeno 15.08.2012. g)

Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti (objavljeno 15.08.2012. g)

Srednja ugostiteljsko-turistička škola (objavljeno 15.08.2012. g)

- OŠ "Zajko Delić"  - konkurs za prijem zaposlenika  - konkurs za direktora/icu (objavljeno 15.08.2012.)

Centar Vladimir Nazor (objavljeno 15.08.2012. g)

OŠ "9. maj" (objavljeno 15.08.2012. g)

OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" (objavljeno 15.08.2012. g)

Treća osnovna škola (objavljeno 15.08.2012. g)

Gimnazija Obala (objavljeno 14.08.2012. g)

OŠ "Hilmi ef. Šarić" (objavljeno 14.08.2012. g)

OŠ "Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković" (objavljeno 14.08.2012. g)

Srednjoškolski centar ILIJAŠ (objavljeno 14.08.2012. g)

OŠ "Podlugovi" (objavljeno 14.08.2012. g)

Osnovna muzička škola "Mladen Pozajić" (objavljeno 14.08.2012. g)

Osma osnovna škola "Amer Ćenanović" (objavljeno 14.08.2012. g)

OŠ "Malta" (objavljeno 14.08.2012. g)

 - Prva gimnazija (objavljeno 13.08.2012. g)

OŠ "Ćamil Sijarić" (objavljeno 12.08.2012. g)

Četvrta gimnazija (objavljeno 12.08.2012. g)

Četvrta osnovna škola (objavljeno 12.08.2012. g)

OŠ "Vrhbosna" (objavljeno 12.08.2012. g)

Osnovna muzička i baletska škola " Novo Sarajevo" (objavljeno 11.08.2012. g)

OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak" (objavljeno 11.08.2012.)

Srednja ekonomska škola (objavljeno 11.08.2012. g.)

OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" (objavljeno 11.08.2012.)

Srednja zubotehnička škola (objavljeno 11.08.2012. g.)

OŠ "Izet Šabić" (objavljeno 11.08.2012. g.)

OŠ "Pofalići"  (objavljeno 11.08.2012. g.)

OŠ "Behaudin Selmanović" (objavljeno 11.08.2012. g)

OŠ "Hamdija Kreševljaković" (objavljeno 11.08.2012. g.)

OŠ "Osman Nakaš" (objavljeno 10.08.2012. g.)

OŠ "Avdo Smailović" (objavljeno 10.08.2012. g.)

Srednja muzička škola (objavljeno 09.08.2012. g.)

Srednja elektrotehnička škola (objavljeno 09.08.2012. g.)

Srednja građevinsko-geodetska škola (objavljeno 09.08.2012. g.)

OŠ "Hasan Kikić" (objavljeno 09.08.2012. g.)

Srednja škola metalskih zanimanja (objavljeno 09.08.2012. g.)

Deveta osnovna škola (objavljeno 09.08.2012. g.)

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (objavljeno 09.08.2012. g.)

Srednja medicinska škola JEZERO (objavljeno 08.08.2012. g)

Srednjoškolski centar Hadžići (objavljeno 08.08.2012. g.)

OŠ "Dobroševići (objavljeno 08.08.2012. g.)

- OŠ "Mirsad Prnjavorac"   - Konkurs za prijem uposlenika   - Konkurs za direktora/icu (objavljeno 08.08.2012. g.)

-  OŠ "Musa Ćazim Ćatić"

 Konkursi za radna mjesta u školskoj 2011/2012. godini objavljeni u sljedećim školskim ustanovama Kantona Sarajevo

JU OŠ "Kovačići" (Krajnji rok prijave 01.09.2011. god.)
 
JU Četvrta gimnazija (Krajnji rok prijave 31.08.2011. god.)
 
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola (Krajnji rok prijave 31.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Srednje" (Krajnji rok prijave 31.08.2011. god.)
 
JU Srednja medicinska škola Sarajevo
 
JU Željeznički školski centar
 
JU OŠ "Podlugovi" (Krajnji rok prijave 31.08.2011. god.)
 
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (Krajnji rok prijave 31.08.2011. god.)
 
Prva bošnjačka gimnazija (Krajnji rok prijave 30.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" (Krajnji rok prijave 30.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Hasan Kikić" (Krajnji rok prijave 30.08.2011. god.)
 
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti (Krajnji rok prijave 29.08.2011.)
 
JU Elektrotehnička škola za energetiku (Krajnji rok prijave 29.08.2011. god.)
 
JU Srednja škola metalskih zanimanja (Krajnji rok prijave 29.08.2011. god.)
 
JU Srednja zubotehnička škola (Krajnji rok prijave 29.08.2011. god.)
 
JU Srednja mašinska tehnička škola (Krajnji rok prijave 29.08.2011. god.)
 
-  JU OŠ "Alija Nametak" (Krajnji rok prijave 29.08.2011. god)
  
JU Srednjoškolski centar Ilijaš
 
JU Centar "Vladimir Nazor" (Krajnji rok prijave 28.08.2011. god.)
 
JU Prva gimnazija (Krajnji rok prijave 28.08.2011. god.)
 
JU Osnovna muzička škola Ilidža (Krajnji rok prijave 28.08.2011. god.)
 
JU OŠ "9. maj" (Krajnji rok prijave 27.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Grbavica II" (Krajnji rok prijave 27.08.2011. god)
 
JU Srednja trgovačka škola (Krajnji rok prijave 27.08.2011. god.)
  
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
JU Srednja muzička škola (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Safvet beg Bašagić" (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Velešićki heroji" (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Ćamil Sijarić" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Nafija Sarajlić" (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Hašim Spahić" (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Čengić Vila I" (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
JU Osma osnovna škola (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" (Krajnji rok prijave 26.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" (Krajnji rok prijave 26.08.2011.god)
 
JU OŠ "Osman Nakaš" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Sokolje" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
JU Peta osnovna škola (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
JU Deveta osnovna škola
 
JU OŠ "Malta" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
JU Šesta osnovna škola (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
JU OŠ"Zajko Delić" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Čengić Vila I" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Hasan Kaimija" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Fatima Gunić" (Krajnji rok prijave 25.08.2011.god.)
 
JU OŠ "Vladislav Skarić" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" (Krajnji rok prijave 25.08.2011. god.)
 
 - JU Prva osnovna škola (Krajnji rok prijave 24.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" (Krajnji rok prijave 24.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Izet Šabić" (Krajnji rok prijave 24.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Avdo Smailović" (Krajnji rok prijave 24.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" (Krajnji rok prijave 24.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" (Krajnji rok prijave 22.08.2011. god.)
 
JU OŠ "Edhem Mulabdić" (Krajnji rok prijave 22.08.2011. god)
 
JU OŠ "Aleksa Šantić" (Krajnji rok prijave 21.08.2011. god)
 
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac"  (Krajnji rok prijave 20.08.2011.god.)

JU Osnovna muzička i baletska škola "Novo Sarajevo" (Krajnji rok prijave 22.08.2011. god.)

JU Osnovna muzička škola "Mladen Pozajić" (Krajnji rok prijave 22.08.2011. god.)

JU OŠ "Safvet-beg Bašagić" (Krajnji rok prijave 20.08.2011. god.)

JU OŠ "Zahid Baručija" (Krajnji rok prijave 23.08.2011. god. )

JU OŠ "Behaudin Selmanović" (Krajnji rok prijave 22.08.2011. god.)

JU OŠ "Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković" (Krajnji rok prijave 21.08.2011. god)

JU Srednja ekonomska škola (Krajnji rok prijave 20.08.2011. god.)

JU Srednja elektrotehnička škola (Krajnji rok prijave 19.08.2011. god.)

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom se predaju u školskoj ustanovi koja je raspisala konkurs !!!

 

(objavljeno na web MONKS stranici 15.08.2011. godine)

 

COPYRIGHT SSOOiOFBiH KO KS 2009-2015

Top Desktop version